หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่านำหมาย  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายและเขตอำนาจศาล 
การ์ตูนกฏหมายน่ารู้  
ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา 
หลักประกันการปล่อยชั่วคราว 
หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
อีเมล์สำนักงานศาลยุติธรรม 
ระบบตรวจสอบนายประกัน 
ติดต่อศาล  
แบบรายงานการไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา 
ผู้ดูแลระบบ 

     ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2537 อยู่ที่อาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี 2541 ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารชั้น 2 และชั้น 3 ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนน สายวัดประดู่ - หันตรา ตำบลหันตรา อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ ตรงข้ามวัดอโยธยา ปัจจุบันนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่ทำการศาลหลังใหม่ลักษณะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 1 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา ใช้ งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 30,764,000 บาท ซึ่งเปิดทำการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 

ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงได้เปลี่ยนชื่อศาลเป็น “ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเขตอำนาจศาลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งจังหวัด ซึ่งมีทั้งหมด 16 อำเภอ
 

 

     

พันธกิจ
     ๑. อำนวยความยุติธรรมด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเที่ยงธรรม ไกล่เกลี่ยและหรือระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น พิทักษ์ คุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน ประชาชนและสถาบันครอบครัวภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
     ๒. บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน เสมอภาค
     ๓. พัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีระบบและต่อเนื่อง
     ๔. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสมรรถนะ
มีความก้าวหน้าในสายงาน และมีคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธเสรีภาพเด็กและประชาชนด้วยความเสมอภาค
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพระบบการให้บริการ
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพระบบการสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔
 เพิ่มศักยภาพการบริหารงานบุคคล


วิสัยทัศน์
        ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมและเสมอภาคในการอำนวยความยุติธรรม การให้บริการและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อประโยชน์สุขแก่เด็ก เยาวชนและสถานบันครอบครัว

 

 

 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3455