หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่านำหมาย  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายและเขตอำนาจศาล 
การ์ตูนกฏหมายน่ารู้  
ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา 
หลักประกันการปล่อยชั่วคราว 
หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
อีเมล์สำนักงานศาลยุติธรรม 
ระบบตรวจสอบนายประกัน 
ติดต่อศาล  
แบบรายงานการไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา 
ผู้ดูแลระบบ 

     ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2537 อยู่ที่อาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี 2541 ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารชั้น 2 และชั้น 3 ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนน สายวัดประดู่ - หันตรา ตำบลหันตรา อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ ตรงข้ามวัดอโยธยา ปัจจุบันนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่ทำการศาลหลังใหม่ลักษณะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 1 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา ใช้ งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 30,764,000 บาท ซึ่งเปิดทำการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 

ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงได้เปลี่ยนชื่อศาลเป็น “ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเขตอำนาจศาลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งจังหวัด ซึ่งมีทั้งหมด 16 อำเภอ
 

 

     

พันธกิจ
     ๑. อำนวยความยุติธรรมด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเที่ยงธรรม ไกล่เกลี่ยและหรือระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น พิทักษ์ คุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน ประชาชนและสถาบันครอบครัวภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
     ๒. บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน เสมอภาค
     ๓. พัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีระบบและต่อเนื่อง
     ๔. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสมรรถนะ
มีความก้าวหน้าในสายงาน และมีคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธเสรีภาพเด็กและประชาชนด้วยความเสมอภาค
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพระบบการให้บริการ
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพระบบการสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔
 เพิ่มศักยภาพการบริหารงานบุคคล


วิสัยทัศน์
        ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมและเสมอภาคในการอำนวยความยุติธรรม การให้บริการและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อประโยชน์สุขแก่เด็ก เยาวชนและสถานบันครอบครัว

 

 

 

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4126